Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014


Νέα - Πράσινη Δόμηση Περιπτώσεις για τις οποίες δε χρειάζεται οικοδομική άδεια Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται οικοδομική άδεια; Αναφέρουμε ορισμένες περιπτώσεις για τις οποίες δεν χρειάζεται οικοδομική άδεια: • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις • Ζαρντινιέρες Μεμονωμένες επισκευές • Πέργκολες • Μικρές εσωτερικές τροποποιήσεις των χώρων • Βιτρίνα καταστήματος • Μικροεπισκευές • Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους • Θερμοκήπια • Κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού • Κεραία πομπός (αναμεταδότης) • Δημόσια Υπηρεσία ή ΟΤΑ • Αλλαγή χρήσης κτιρίου • Στέγη από κεραμμύδια • Γερανογέφυρα • Σύνδεση με δίκτυα ΔΕΗ και 'Υδρευσης • Προσωρινές συνδέσεις για ηλεκτροδότηση & υδροδότηση • Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού • Εργασίες μικρής κλίμακας Ποιές είναι όμως οι εργασίες Μικρής Κλίμακας; Ως εργασίες δόμησης Μικρής Κλίμακας, καθορίζονται μεταξύ άλλων, οι εξής περιπτώσεις δομικών εργασιών: 1. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ένα μέτρο (1,00 μ.) ή περίφραξη γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου. 2. Επισκευές όψεων και εσωτερικών ή εξωτερικών επίχρισμάτων και επισκευή ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, χωρίς χρήση ικριωμάτων. 3. Αντικατάσταση κουφωμάτων, στο ίδιο άνοιγμα. 4. Επισκευή στέγης, και 5. Αντικατάσταση στέγης νομίμων κτιρίων, κτιρίων που έχουν δηλωθεί με το Ν-1337/83 και δεν έχουν ενταχθεί σε σχέδιο, και κτιρίων που είναι υφιστάμενα πριν από την ισχύ του ΒΔ/9-8-55, εφόσον το συνολικό πλάτος της στέγης δεν υπερβαίνει τα 7,50 μέτρα, και το ύψος της τα 2,0 μέτρα, και εφόσον βελτιώνεται η μορφή του υπάρχοντος, με βάση έγκριση της ΕΠΑΕ, ή με προσκόμιση φωτογραφιών εφόσον διατηρείται η μορφή του υπάρχοντος, και εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος. 6. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίων χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία (στοιχεία από μπετόν, φέροντες τοίχους, κλπ), και εφόσον δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου 7. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή, μετά από έγγραφο της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 8. Η κατασκευή λιθόκτιστης κεραμοσκεπούς αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το Αρθ-6 παρ.4 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85), με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε τετραγωνικά μέτρα (15 μ2) και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία μέτρα (3,00 μ.), εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μία φορά για κάθε γήπεδο, και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας. 9. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση παλιννοστούντων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ομογενείς Ποντίους, μέχρι εκατόν είκοσι (120) μ2 και μια φορά για κάθε γήπεδο ή οικόπεδο ιδιοκτησίας τους, εφόσον υπάρχει έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον τύπο της προκατασκευασμένης κατοικίας. 10. Τοποθέτηση λυόμενων προκατασκευασμένων κατοικιών για στέγαση ειδικών ομάδων, βάση προγραμμάτων που εκπονούνται από Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ. 11. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγαση τους, σύμφωνα με το Αρθ-3 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων, και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας. 12. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του Δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας. 13. Οι εργασίες που απαιτούνται για Γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με το ΝΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης. 14. Η κατασκευή ξύλινης πέργκολας, εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους, σε ακάλυπτους χώρους και σε βεράντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού. 15. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα, μέχρι συν / πλην 0,30 μέτρα από το φυσικό έδαφος. 16. Τοποθέτηση κλιματιστικών σε υφιστάμενα κτίρια, μετά από έγκριση ΕΠΑΕ, που μπορεί να χορηγείται μόνο με βάση φωτογραφίες του κτιρίου. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ η τοποθέτηση κλιματιστικών στις προσόψεις των κτιρίων, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε ύψος μικρότερο των τριών μέτρων (3,0 μ.) από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συμπυκνωμένων υδρατμών, για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ηχητικής ρύπανσης. 17. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Αποφ-1945/134/17-1-03 του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ. 18. Οι κατασκευές που απαιτούνται για την μετακίνηση των ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Τι ισχύει όμως για τις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις; Άδεια δεν απαιτείται προκειμένου περί των εντός των κτιρίων και των οικοδομήσιμων εν γένει χώρων εγκαθισταμένων μηχανών, εργαλείων και λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας των βιομηχανικών και εν γένει των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υπό ειδικών ως προς τα ζητήματα ταύτα διεπομένων διατάξεων. Επίσης δεν απαιτείται άδεια δια τα εντός των αυτών χώρων εγκαθιστώμενα άλλα αντικείμενα, αυτά που δεν μπορούν να θεωρηθούν εξαρτήματα κτιρίων ( έπιπλα και σκεύη, οικοδομών, εμπορεύματα κλπ.) Ποιές θεωρούνται ως μεμονωμένες επισκευές; Άδεια δεν απαιτείται για απλούς υδροχρωματισμούς και ελαιοχρωματισμούς περιορισμένης κλίμακος, με απλές επισκευές των υδραυλικών εγκαταστάσεων και αγωγών των οικοδομών, με τοποθέτηση υαλοπινάκων και μερικές επισκευές κουφωμάτων, στεγών και δωμάτων και γενικώς επουσιώδεις και μεμονωμένες επισκευές εντός των οικοδομών. Επίσης δεν απαιτείται άδεια: α) για την κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών, με την επιφύλαξη της παρ.7 του Αρθ-4 του παρόντος νόμου, (Αρθ.4 παρ.7 ΓΟΚ/85 Αίτηση για κατεδάφιση, επισκευή ή προσθήκη σε κτίριο που κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, παραπέμπονται στην πρωτοβάθμια ΕΠΑΕ. Η παραπομπή αυτή είναι υποχρεωτική αν το κτίριο βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό. Αν η επιτροπή κρίνει ότι η επισκευή δε θίγει το κτίριο ή ότι δε συντρέχει λόγος να κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου, προωθείται η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, αν συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση με αιτιολογημένη έκθεση της ΕΠΑΕ αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργείου. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται όταν γνωστοποιηθεί στην πολεοδομική υπηρεσία ότι το κτίριο δεν κρίνεται διατηρητέο, ή αν παρέλθουν δώδεκα μήνες από την κατάθεση του σχετικού φακέλου κατεδάφισης στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργείου, χωρίς να εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου. β) για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που καθορίζονται από την πολεοδομική υπηρεσία, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γ) για την κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις. Στις εργασίες, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, περιλαμβάνονται οι εργασίες για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων, για την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας, για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών και εργασίες μικρές, μεμονωμένες και μόνον εσωτερικές, με εξαίρεση τους εξωτερικούς χρωματισμούς χωρίς ικριώματα, εφ' όσον δεν απαιτείται έγκριση της ΕΠΑΕ. Δεν επιτρέπεται όμως, η αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και η διαμόρφωση ακαλύπτου χωρίς οικοδομική άδεια. Όσον αφορά στις κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια στις εξής κατηγορίες κατασκευών ή εγκαταστάσεων μέσα στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού: α) Έργα και κατασκευές απαραίτητες για τη διαμόρφωση και προστασία του εδάφους όπως: κλίμακες και κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), τοιχία αντιστήριξης ,τοίχοι, μικρές πεζογέφυρες, περιφράξεις, εκσκαφές και επιχώσεις και πάσης φύσεως δίκτυα υποδομής. β) Κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού για τη λειτουργία των χώρων, όπως: στέγαστρα, κιόσκια, τέντες, εγκαταστάσεις παιδοτόπων και άθλησης, επίσης φυλάκια μέχρι 4,0 μ2, μικρές αποθήκες απαραίτητων εργαλείων μέχρι 4,0 μ2, αποχωρητήρια επιφάνειας μέχρι 12,0 μ2 τεχνητές κερκίδες μέχρι 50 ατόμων, μικρά αποδυτήρια γιά την εξυπηρέτηση των χώρων άθλησης και των παιδοτόπων μέχρι 4,0 μ2 και μέγιστου ύψους 2,50 μ., πάγκοι, εγκαταστάσεις φωτισμού και τηλεφωνικοί θάλαμοι. γ) Κατασκευές για τον εξωραϊσμό τους όπως εγκαταστάσεις στήριξης και αναρρίχησης φυτών, συντριβάνια, λίμνες (με τους απαραίτητους χώρους δεξαμενής και άντλησης), ανθοδόχες (κινητές ή σταθερές) κρήνες, βάσεις με προτομές ή άλλο έργο τέχνης, τοίχοι με ανάγλυφες παραστάσεις, μεμονωμένα γλυπτά και συνθέσεις κατασκευών με διάφορα υλικά. δ) Πάσης φύσεως συγκοινωνιακά ή υδραυλικά τεχνικά έργα βάσει μελέτης της αρμόδιας αρχής. Για τις εγκαταστάσεις ή κατασκευές αυτών των περιπτώσεων απαιτείται έγκριση της αντίστοιχης μελέτης από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της Νομαρχίας ή του ΟΤΑ, εφόσον διαθέτει τεχνική υπηρεσία. - See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=14411&lang=el#sthash.7n76TsiJ.dpuf